• +389 70 843 318 +389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Стани член на ССНМ

Според Законот за работни односи и според нашиот Статут членови на Синдикатот се оние професионалци кои пополниле пристапница (СИМНИ ТУКА) и кои редовно плаќаат членарина rpm dependency. Таа изнесува  150 денари месечно за редовно вработени, 80 денари за вработени со договор за дело, а невработените и пензионерите плаќаат симболично 50 денари месечно 홀리뷰어 다운로드. Членарината се плаќа преку плата, или во банка со уплатница или преку траен налог, или пак, онлајн преку веб-страницата на ССНМ Kurukuru.
Назив и седиште на примач:ССНМ Скопје
банка на примачот:НЛБ Тутунска
Сметка број:210066586600189
цел на дознака:членарина за месец XY
uplatnica