Влијанието на мултимедијалното новинарство врз редакциите, тема на новиот број на билтенот на ССНМ

Датум

Тема на оваа публикација на ССНМ е „Мултимедијално новинарство – влијанието на технологијата врз класичната работа во редакциите“, која што е обработена во главниот текст. Понатаму објавуваме интервју со ерменскиот мултимедијален новинар Арен Меликијан и други анализи на темата:

  • Дали мултимедијалнотоновинарствое иднината?
  • Заробени медиуми во дигитално доба
  • Три принципи за безбедна работа на новинарите на интернет
  • ВОДИЧ за градење на дата – база за истражувачко новинарство
  • Соработка и работа во мрежа на новинарите за поголем импакт во борбата против корупцијата
  • Пет бесплатни апликации за видео монтирање  кои можат да ги користат новинарите

Публикацијата „Новинарството новинарството како јавно добро“ излегува со поддршка на Union to Union, Меѓународната федерација на новинари (IFJ) и Шведските синдикати на новинари како дел од проектот „Дигитално организирање на ЦИЕ“.

Ставовите и коментарите во публикацијата се одговорност на издавачот и не ги изразуваат ставовите и мислењата на Union to Union, Меѓународната федерација на новинари (IFJ) и Шведските синдикати на новинари.

                                                     

Останати
објави

Сподели на...