Членарина

Вработени на неопределено
месечно
170 ден.


6 месеци
900 ден.


годишно
1800 ден.


Вработени на определено
и хонорарци
месечно
90 ден.


6 месеци
500 ден.


годишно
960 ден.


Невработени
месечно
50 ден.


6 месеци
320 ден.


годишно
640 ден.