• +389 70 843 318 +389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Дали знаете ? (Извадоци од ЗРО)

  • Работодавачот е должен да ја штити и почитува личноста и достоинството на работникот, како и да води сметка и да ја штити приватноста на работникот pc link.
  • Работодавачот е должен да обезбеди ниеден работник да не биде жртва на вознемирување и полово вознемирување my beloved book.
  • Работодавачот не смее да го откаже договорот за вработување на работник за време на бременоста, раѓање и родителство  и отсуство поради нега и чување на деца Pokemon Giratina.
  • Плаќањето на работата по договорот за вработување мора да биде секогаш во парична форма 경력 이력서 양식 다운로드.
  • Полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа неделно
  • Работникот има право на надомест на трошоци поврзани со работата за:

1) службено патување;

2) теренски додаток;

3) користење на приватен автомобил за службени патувања;

4) одвоен живот од семејството и

5) смрт на работникот или член на неговото семејство Download the Avengers 2 trailer.