Дали знаете ? (Извадоци од ЗРО)

  • Работодавачот е должен да ја штити и почитува личноста и достоинството на работникот, како и да води сметка и да ја штити приватноста на работникот.
  • Работодавачот е должен да обезбеди ниеден работник да не биде жртва на вознемирување и полово вознемирување.
  • Работодавачот не смее да го откаже договорот за вработување на работник за време на бременоста, раѓање и родителство  и отсуство поради нега и чување на деца.
  • Плаќањето на работата по договорот за вработување мора да биде секогаш во парична форма.
  • Полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа неделно
  • Работникот има право на надомест на трошоци поврзани со работата за:

1) службено патување;

2) теренски додаток;

3) користење на приватен автомобил за службени патувања;

4) одвоен живот од семејството и

5) смрт на работникот или член на неговото семејство.