Конкурс за проект-менаџер

Датум

ССНМ распишува конкурс за ангажирање проект-менаџер. Обврската на проект-менаџерот е контакт со донатори и пишување и спроведување проекти од интерес на синдикатот и синдикалното организирање во медиумите. Пожелно е кандидатите да имаат искуство, а ангажманот е со можност и за полно работно време.Средба со пријавените кандидати ќе се одржи на 2 декември 2013 во просториите на Синдикатот. Пријавите да се праќаат на konkurs@ssnm.org.mk.

Останати
објави