• +389 70 843 318 +389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Правилник за членарина

Врз основа на член 32 и член 33 од Статутот на Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници, Извршниот одбор на седницата одржана на 15.12.2010  година го  донесе следиот

ПРАВИЛНИК ЗА ПЛАЌАЊЕ НА
СИНДИКАЛНА ЧЛАНАРИНА
на Самостоен синдикат за новинари и медиумски работници

Член 1

Работата на  ССНМ се финансира од синдикалната членарина која членовите месечно ја уплатуваат на трансакционата сметка на синдикатот 윈도우 익스플로러 10 다운로드. ССНМ се финансира и од други дозволени извори под услови тие видови на финансирање да не ја загрозуваат самостојноста на синдикатот 엄마를 부탁해 다운로드.

                                                                                                                                                                               Член 2

Висината на чланарината ќе изнесува  150 денари на месечно ниво или износ од  1800 денари на годишно ниво за членовите кои се во редовен работен однос 네트온 다운로드.

Член 3
Висината на чланарината ќе изнесува 80 денари на месечно ниво или износ од  960 денари на годишно ниво за членовите кои се не се во постојан работен однос (слободни новинари, постојани  хонорарни соработници и други атипични видови работен ангажман) 와그라노 다운로드.

                                                                                                                                                                                    Член 4
Невработените новинари и соработници во медиумите без постојан ангажман и приход, како и пензионерите, плаќаат солидарна членарина визнос од 50 денари месечно

                                                                                                                                                                                     Член 5
Веќе постоечките синдикални организации имаат право да го задржат претходниот начин на плаќање на членарината, со обврска кон ССНМ да ја уплатат утврдената членарина од 150 денари по член netfiles. Остатокот од средствата и остануваат на располагање на синдикалната организација exchange 주소록 다운로드.

                                                                                                                                                                                    Член 6
Членовите на ССНМ кои се на породилно отсуство или на боледување се ослободени од плаќање на членарината

                                                                                                                                                                                   Член 7
Доколку постои оправдана причина ССНМ може на членот кој упатил писмено барање да му одобри неплаќање на членарината во одреден период но најдолго 6 месеци, а за тоа време членот да ги остварува сите права во согласност со Статутот red cape. Во сите други случаи неплаќањето членарина подолго од три месеци повлекува бришење од евиденцијата согласно Статутот Sims 3 House.

 Член 8

Плаќањето на синдикалната чланарина ќе се врши на еден од следните начини:

1.    Преку административна забрана од плата;
2.    Плаќање на годишната чланарина на жиро сметка на ССНМ
3.    Преку траен налог, доколку е можно

                                                                                                                                                                                      Член 9

Овој Правилник може да се менува и дополнува во зависност од потребата и условите за работа Windows Language Pack.