Програма за работа

Поаѓајќи од Статутот и другите документи на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници членството и раководството на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници во наредниот петгодишен период посебно ќе се ангажираат:

– на непосредна комуникација со идните членови. Посета на новинарите и медиумските работници на нивните работни места, објаснување на целите и придобивките на синдикалното организирање;

– промовирање на нов, современ тип на работење, преку вклучување на членството во што е можно поголем број одлуки и решенија. За таа цел ќе се користат сите традиционални и современи средства за комуникација: интернет, електронска помош, социјални мрежи…;

– обезбедување на бесплатна правна помош за своето членство во остварување на своите поединечни и колективни права од работниот однос и покренување постапка пред надлежните судови – иницирање и водење преговори и потпишување на колективни договори со работодавачите на национална ниво и на ниво на медиуми;

– соработка со Државниот инспекторат во функција на заштита на правата на работниците и работниците во медиумите. ССНМ ќе се залага за воведување ред во работата на медиумите и почитување на одредбите на македонското законодавство за да се елиминира работата на црно и да се овозможи соодветна заштита на вработените;

– тесна соработка на ССНМ со Здружението на новинарите, Македонскиот Институт за медиуми како и сите други невладини и непартиски организации кои за свој предмет на работа ја имаат медиумската сфера и нејзиното подобрување;

– иницирање и развивање на регионалната соработка со синдикалните здруженија, заради помош, размена на искуства но и заедничко делување;

– вклучување на ССНМ во Меѓународната федерација на новинари (IFJ) како чадор-организација која ги обединува медиумските синдикати и здруженијата на новинарите во светот.

При тоа, ССНМ во својата работа ќе прифати помош во донации, спонзорства, размена на искуства, но само доколку тоа не влијае на самостојноста на организацијата.