• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Синдикално право е основно човеково право

Правото на синдикално организирање е основно човеково право гарантирано со Универзалната декларација на Обеднитетите Нации усвоена во 1948 година 윤고딕 230 다운로드.
Искуството покажува дека вниманието на новинарите и медиумските експерти и сите други кои се занимаваат со слободата на медиумите обично на 10 декември – Денот на кој се одбележува Универзалната декларација за човекови права го цитираат Член 19 кој вели:
„Секој има право на слобода на мислење и изразување monster park. Ова право ја вклучува и слободата да се застапува одредено мислење без никакво вмешување и да се бараат, да се примаат и да се даваат информации и идеи преку медиумите и без оглед на границите“ msdn 구독자 다운로드.
Меѓутоа често оние кои гласно се залагаат за слободата на медиумите за медиумите зборуваат и пишуваат како да е некоја апстрактна креации 철권태그2 pc 다운로드. Се игнорира фактот дека медиумите се компании кои функционираат врз основа на економски принципи и дека нив ги создаваат – работници кои со тоа обезбедуваат живот за себе и своето семејство movie Tazza.
Затоа ССНМ потсетува и на еднакво важните членови од Декларацијата кои гарантираат права на социјалната сигурност и синдикално организирање:
Член 22 아쿠아맨 다시보기 다운로드.
Секој, како член на општеството, има право на социјана сигурност и има право да ги остварува своите економски, социјални и културни права, неделиви од неговото достоинство и слободниот развој на неговата личност, и тоа преку национални напори и меѓународна соработка и во согласност со поредокот и потенцијалите на секоја држава n Drive Explorer download.

Член 23.
1. Секој има право на работа, слободен избор на работно место, праведни и поволни услови за работа и заштита од невработеност Samsung Restore Solution.
2. Секој, без каква и да е дискриминација, има право на еднаква плата за иста работа 삼성 pc studio 다운로드.
3. Секој кој работи има право на праведен и соодветен надоместок што нему и на неговото семејство ќе им обезбеди достоинствен живот, а кој надоместок ќе биде надополнет, до колку е неопходно, со други средства на социјална заштита Naruto Comics.
4. Секој има право да основа и да се зачленува во синдикати заради заштита на неговите интереси.

Член 24.
Секој има право на одмор и слободно време, вклучувајќи ги тука и разумното ограничување на работното време и правото на повремен платен одмор.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up