Стани член на ССНМ

Според Законот за работни односи и според нашиот Статут, членови на Синдикатот се оние професионалци кои пополниле пристапница и кои редовно плаќаат членарина. Таа изнесува  150 денари месечно за редовно вработени, 80 денари за вработени со договор за дело, а невработените и пензионерите плаќаат симболично 50 денари месечно. Членарината може да се плати на неколку начини: со запирање од плата, со еднократен или траен налог во банка или преку електронско банкарство или, пак, онлајн преку веб-сајтот на ССНМ.

Назив и седиште на примач: ССНМ Скопје
банка на примачот: НЛБ Тутунска
сметка број: 210066586600189
цел на дознака: членарина за месец XY