Стани член на ССНМ

Според Законот за работни односи и според нашиот Статут членови на Синдикатот се оние професионалци кои пополниле пристапница (СИМНИ ТУКА) и кои редовно плаќаат членарина.Таа изнесува  150 денари месечно за редовно вработени, 80 денари за вработени со договор за дело, а невработените и пензионерите плаќаат симболично 50 денари месечно. Се плаќа преку плата или преку уплатница или со траен налог кој се поднесува во вашата банка.
Назив и седиште на примач:ССНМ Скопје
банка на примачот:НЛБ Тутунска
Сметка број:210066586600189
цел на дознака:членарина за месец XY
uplatnica