Статут и други документи

Работата на ССНМ се базира врз следниве документи:

 Статут на ССНМ

Деловник за работа на Извршен одбор

Деловник за работа на Надзорен одбор

Деловник за работа на Статутарна комисија

Правилник за членарина

Правилник за правна помош