Стратешки цели, насоки и активности

Стратешки цели на ССНМ

Стратешка цел 1: Зголемување на бројот на членство на ССНМ
Стратешка цел 2: Заштита, поддршка и правна помош на новинарите и медиумските работници
Стратешка цел 3: Подобрување на законската регултива во делот на работните односи и правата
на новинарите и медиумските работници, и нејзино соодветно применување
Стратешка цел 4: Застапување и лобирање за склучување и реализација на колективни договори

Стратешки цели и насоки на ССНМ

Стратешка цел 1: Зголемување на бројот на членство на ССНМ

Стратешки насоки за СЦ 1:

1.1. Активности за кревање на свеста кај новинарите и медиумските работници за значењето на Синдикатот
1.2. Eдукација на членството за синдикално работење
1.3. Обезбедување на услуги кон членството
1.4. Иницијативи со кои се зајакнува солидарноста меѓу новинарите (на пример „Акцијата Извинување“). (Ј)
1.5. Зголемување на видливоста на проблемите со кои се соочуваат новинарите при своето вработување
1.6. Користење на добри практики и примери на делување од меѓународните асоцијации во кои членува ССНМ
1.7. Активно вклучување на членството во работата на ССНМ

Стратешка цел 2: Подобрување на законската регултива во делот на работните односи и првата
на новинарите и медиумските работници, и нејзино соодветно применување

Стратешки насоки за СЦ 2:

2.1. Активностите во делот на намалување на нетипичните вработувања
2.2. Застапување и лобирање за соодветна законска регултива во областа на работење
2.3. Застапување и лобирање за доследно спроведуавње на законската регулатива
2.4. Соработка со сродни здруженија и синдикати во ЗиЛ
2.5. Креативни методи на работничка борба преку директни акции
2.6. искористување на поддршката од страна на меѓународни организации во застапување и лобирање
2.7. Воспоставување на заштитен механизам за задржување на работа заради полтички притисок
2.8. Зголемување на соработката со институции и сопственици на медиуми во делот на почитувањето на законската регулатива

Стратешка цел 3: Застапување и лобирање за склучување и реализација на колективни договори

Стратешки насоки за СЦ 3:

3.1. Едукација на членството за колективно преговарање
3.2. Стекнување на репрезентатвност како синдикат од областа на медиумите
3.3. Склучување грански колективен договор
3.4.Поддршка на СОи во преговорањето и склучување на КД на ниво на медиуми
3.5. Притисок врз работадавачи за почитување на правата од работен однос согласно ЗРО и КД
3.6. Зголемување на соработката со институции и сопственици на медиуми во остварување на КД

Стратешка цел 4: Заштита, поддршка и правна помош на новинарите и медиумските работници

Стратешки насоки за СЦ 4:

4.1. Заштита на новинарите од откази и намалување на плати
4.2. Обездување на бесплатна правна помош
4.3. Соработка со трудовиот инспекторат
4.4. Придонес кон почитување на стандардите за работа на новинарите и Мр

Стратешка цел 5: Обезбедување на финансиска независност и непречено функционирање на ССНМ

5.1. Подобрување на матерјалните и социјалните услови
5.2. Институционално јакнење
5.3. Стратегија за промовирање на работата на ССНМ
5.4. Зацврстување на организациската структура и поделбата на одговорности

Стратешки цели, насоки и активности на ССНМ

Стратешка цел 1: Зголемување на бројот на членство на ССНМ

Стратешки насоки за СЦ 1:

1.1. Активности за кревање на свеста кај новинарите и медиумските работници за значењето на Синдикатот
1.1.1. Интензивирање на контактите со поширокото членство и агитацијата меѓу медиумските работници кои не се дел од синдикатот
1.1.2. Соработка со он-лајн медиумите за промоција на активностите на ССНМ, превземање на билтенот на ССНМ, редовни колумни на членовите и соработниците, вклученост во изработка на билтенот на ССНМ
1.1.3. Организирање кампањи за стратешки важните прашања на ССНМ
1.1.4. Волонтерска изработка на аудио-визуелни материјали за придобивките од членството, кои ќе се споделуваат на социјалните мрежи и он-лајн медиумите
1.2. Eдукација на членството за синдикално работење
1.2.1. Работилници и обуки за новинари од областа на ЗРО (презентации во рамки на медиумите)
1.2.2. Неформални средби за споделување на позитивни искуства од синдикалните активности и дистрибуција на промо материјал
1.2.3. Зголемени активности и комуникација на социјалните мрежи за придобивките од членство во ССНМ
1.2.4. Промоција на значењето на бесплатната правна помош

1.3. Обезбедување на услуги кон членството
1.3.1. Воспоставување на солидарен фонд
1.3.2. Овозможување на социјални пакети (3 плати во случај на отказ)
1.3.3. Овозможување на бескаматни позајмици
1.3.4. Попусти при купување продукти и услуги
1.3.5. Овозможување на меѓ. Press карта

1.4. Иницијативи со кои се зајакнува солидарноста меѓу новинарите (на пример „Акцијата Извинување“). (Ј)
1.4.1. Поддршка од страна на колеги од други медиуми во случај на отпуштање на новинари
1.4.2. Поддршка на колеги и повикување на солидарност во случаи кога е загрозен конкретен интерес (пр. авторски права на фоторепортери)
1.4.3. Поддршка на колеги – нечленови на синдикатот преку соопштенија и јавни осуди за причинителите на конкретниот проблем
1.5. Зголемување на видливоста на проблемите со кои се соочуваат новинарите при своето вработување
1.6. Користење на добри практики и примери на делување од меѓународните асоцијации во кои членува ССНМ
1.7. Активно вклучување на членството во работата на ССНМ
1.7.1. Поделба во работни групи, тела, органи, секции за спроведување на одделни активности
1.7.2. Формирање на он-лајн групи за полесна организација и поделба на задачите

Стратешка цел 2: Подобрување на законската регултива во делот на работните односи и првата
на новинарите и мр, и нејзино соодветно применување

Стратешки насоки за СЦ 2:

2.1. Активностите во делот на намалување на нетипичните вработувања
2.1.1. Преговори и притисок врз работодавачите
2.1.2. Едукација на новинарите за опасностите и последиците од ваков вид ангажман
2.1.3. Јавни настапи на кои ќе се адресира проблемот на нетипичното вработување во медиумите.
2.1.4. Укажување на надлежните институции (МТСП и ДИТ) за помош и отстранување на овој тип нерегуларности
2.2. Застапување и лобирање за соодветна законска регултива во областа на работење
2.2.1. ЗиЛ во подготовката и донесувањето на законот за медиуми
2.2.2. Застапување и лобирање за воведување обврска за плаќање на осигурување при склучување на договорите за дело
2.2.3.Јавни настапи за укажување на проблемите кои произлегуваат од законската регулатива
2.2.4. Притисок преку меѓународна поддршка и лобирање за учество во измени и корекции на законската регулатива.
2.2.5. Соработка со други синдикати за заеднички настап во креирање на законската регулатива

2.3. Застапување и лобирање за доследно спроведуавње на законската регулатива
2.3.1. (работните односи)
2.3.2. Активна соработка со ДТИ за доследно спроведување на ЗРО
2.3.3. Регионална соработка и размена на искуства за законските решенија

2.4. Соработка со сродни здруженија и синдикати во ЗиЛ
2.4.1. Соработка со ЗНМ и други медиумски организации за законските решенија кои влијаат на слободата на медиумите (закон за клевета, закон за радиодифузна дејност, закон за медиуми…)
2.4.2. Заеднички настап со ЗНМ и другите медиумски организации за информирање и барање поддршка од меѓународните медиумски организации за зголемување на новинарските слободи и права.
2.4.3. Соработка со други синдикати и левичарски здруженија (Ленка, Солидарност…) за адресирање на проблемите и заедничко лобирање, притисок и јавна презентација на проблемите кои ги засегаат работниците и синдикатите (барања за репрезентативност, измени на ЗРО со одземање на правата на работниците, колективни договори кои ги намалуваат работничките права и сл.)
2.5. Креативни методи на работничка борба преку директни акции
2.5.1. Прес конференции и друг вид јавни настапи
2.5.2. Протести
2.5.3. Настани преку кои ќе се адресираат одредени проблеми (акција извинување, концерти, хепенинзи..)
2.5.4. Промотивни активности (делење флаери, материјали, огласи…)
2.6. искористување на поддршката од страна на меѓународни организации во застапување и лобирање
2.6.1. Информирање на меѓународните организации за случувањата во земјава
2.6.2. Учество во телата на IFJ
2.6.3. Учество за конференции посветени на слободата во медиумите во Македонија
2.7. Воспоставување на заштитен механизам за задржување на работа заради полтички притисок
2.7.1. Воведување на приговор на совеста во законските решенија за медиумите
2.7.2. Јавни настапи со осуда на политичкиот прогоно на новинарите
2.7.3. Петиции, протести и акции од друг вид.
2.8. Зголемување на соработката со институции и сопственици на медиуми во делот на
почитувањето на законската регулатива
2.8.1. Инсистирање на почести состаноци и средби заради решавање на проблемите на новинарите кои потекнуваат од непочитувањето на законската регулатива.
2.8.2. Барање од институциите да превземат конкретни активности за да се надминат законските нерегуларности во новинарската дејност.

Стратешка цел 3: Застапување и лобирање за склучување и реализација на колективни договори

Стратешки насоки за СЦ 3:

3.1. Едукација на членството за колективно преговарање
3.1.1 Обуки, анкети,
3.1.2 Компаративна споредба за преговарање од сродни синдикати
3.1.3 Подготовка на текст за можности од колективен договор
3.1.4 Кампања за полезноста и потребата од колективен договор
3.2. Стекнување на репрезентатвност како синдикат од областа на медиумите
3.2.1 Кампања за зголемување на членство
3.2.2 Поголема вклученост на авторитетни медиумски работници
3.2.3 Покренување на иницијатива за репрезентативност
3.3. Склучување грански колективен договор
3.3.1 Подготовка на текст на грански колективен договор
3.3.2 Интерна расправа/дискусија по текстот
3.3.3 Утврдување основен текст за преговори за донесување на колективен договор
3.3.4. Поддршка и поттик за фомирирање на секција во рамки на ОРМ од работодавачи од медиумите
3.4.Поддршка на СОи во преговорањето и склучување на КД на ниво на медиуми
3.4.1. Едукација на редакциите за правата и обврските од КД
3.4.2. Покренување иницијативи за преговори во рамките на медиумите
3.4.3. Детектирање на спецификите на секој медиум посебно
3.5. Притисок врз работадавачи за почитување на правата од работен однос согласно ЗРО и КД
3.5.1 Акции за промоција и имплементација на КД од страна на работодавачите
3.5.2 Јавни настапи на раководството, организирање средби за информирање со членството, средби и разговори со работодавачите
3.6. Зголемување на соработката со институции и сопственици на медиуми во остварување на КД
3.6.1 Лобирање и притисок врз институциите за примена на КД
3.6.2 Вклученост на инспекциските служби за контрола на примена на КД
3.6.3 Формирање на преговарачки тимови за различни области кои ќе помогнат во преговарањето со институциите и работодавачите

Стратешка цел 4: Заштита, поддршка и правна помош на новинарите и медиумските работници

Стратешки насоки за СЦ 4:

4.1. Заштита на новинарите од откази и намалување на плати
4.1.1. Афирмирање на вредностите за заштита кои произлегуваат од КД
4.2. Обездување на бесплатна правна помош
4.2.1. Правни совети за сите
4.2.2. Застапување на суд за членови на ССНМ

4.3. Соработка со трудовиот инспекторат
4.3.1. Барања до трудовиот инспекторат за интервенција во случај на прекршување на правата
4.3.2. Едукација на членството од страна на трудовиот инспекторат во делот на правата на новинарите
4.4. Придонес кон почитување на стандардите за работа на новинарите и Мр
4.4.1. Соработка со ЗНМ во делот на почитувањето на стандардите за работа
4.4.2. Афирмација на новинарскиот кодекс и професионалните новинарски стандарди кај работодавачите

Стратешка цел 5: Обезбедување на финансиска независност и непречено функционирање на ССНМ

5.1. Подобрување на матерјалните и социјалните услови
5.2. Институционално јакнење
5.2.1. Креирање на мрежа на истражувачи за квалитетни анализи и следење на состојбите
5.3. Стратегија за промовирање на работата на ССНМ
5.4. Зацврстување на организациската структура и поделбата на одговорности
5.4.1. формирање на посебни сектори или работни групи во ССНМ кои ќе работат по медиуми или по тип на проблеми