• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

ПОВЕЛБА ЗА ПРАВАТА НА ХОНОРАРЦИТЕ

Преамбула

Хонорарците се најранлива група работници во медиумскиот сектор Google Drive share download. Оваа Повелба е витална алатка во кампањата на Еопската федерација на новинари за подобра правна заштита на новинарите-хонорарци (фриленсери)

1.Секој хонорарец има право да се организира во синдикат и преку колективна работа да работи на подобрување на положбата на хонорарците и другите новинари photos at once.

Хонорарците и нивните синдикати треба да имаат право да нудат услуги кои поттикнуваат солидарност меѓу нив и меѓу нив и другите вработени, како што се препораки за хонорари и колективно преговарање 뉴욕 지도 다운로드.

2.Секој хонорарец треба да ги ужива сите професионални права како вработен, вклучувајќи го и правото да бара информации, да штити извори, да се придржува до етичките стандарди microsoft office 2007.

3.Секој хонорарец има право на писмен договор.

Секој хонорарец има право да биде третиран како еднаков парнер во преговори 범죄도시 고화질 다운로드.

4.Секој хонорарец има право на авторски права.

Секој хонорарец мора да има неприкосновни морални права 전기세 다운로드.

Хонорарците мора да имаат право на колективно преговарање за нивните авторски права 라스베가스의 공포와 혐오 다운로드.

5.Секој хонорарец има право да ја избере за него/неа најповолната форма на хонорарно работење Minecraft Java7. Лажен или присилен хонорарец кој е економски зависен треба да се смета за вработен и да ги ужива сите законски права и придобивки your graduation certificate.

6.Секој хонорарец треба да има право на подеднаква заштита од институциите за социјална заштита под исти услови како и вработените, што подразбира:

а) боледување;
б) пензија;
в) надомест за невработеност;
г) надомест за мајчинско/татковско отсуство еднаков на споредлив вработен Thiaportal.

7.Секој хонорарец има право на еднаков третман и пристоен надомест како не би ја поткопал положбата на вработените преку обезбедување евтина работа. Тоа го вклучува правото – при испраќање на опасни задачи – на истиот систем на обука, осигурувања и безбедност како и секој вработен во иста ситуација.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up