За ССНМ

ССНМ е основан на 12 ноември 2010 година како резултат на дведецениската потреба за заштита на правата на медиумските работници.

Самостојниот Синдикат на новинари и медиумски работници чиј скратен назив е ССНМ е доброволна, самостојна, независна и непартиска организација чија главна цел е застапување, претставување, унапредување и заштита на економските и професионални интереси на вработените во медиумите.

ССНМ е полноправна членка на  Меѓународната федерација на новинарите  IFJ  најголема организација на новинари во светот со 600 000 членови од повеќе од 100 земји и член на Европската федерација на новинари .

Состав на раководните тела:

вд. Претседател


Звездан Георгиевски

Извршен одбор


Теофил Блажевски

Маја Јовановска

Роберт Атанасовски

Тамара Грнчароска

Владо Апостолов

Павле Беловски

Александра Денковска

Маја Томиќ

Надзорен одбор


Марија Севриева

Дарко Чекеровски

Зоран Гега Маџоски

Статутарна комисија


Тамара Чаусидис

Дарко Дуридански

Јане Димески